Zakres działalności stowarzyszenia

 

 

1) Organizację, współorganizację i uczestnictwo w piknikach historycznych z elementami rekonstrukcji wydarzeń historycznych – samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi (rządowymi), samorządowymi, muzeami

2) Organizację i współorganizację; odczytów, prelekcji, wykładów, wystaw tematycznych – również na terenie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3) Organizację i współorganizację poszukiwań i eksploracji za wcześniejszym pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i innych właściwych organów zgodnie z przepisami prawa

4) Współpraca z Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków – celem ochrony zabytków przed nielegalnym obrotem

5) Uczestnictwo w prowadzonych badaniach archeologicznych na podstawie uzgodnień z podmiotami prowadzącymi badaniami i za ich zgodą

6) Występowanie do przedstawicieli Sejmu i Senatu RP (Posłów i Senatorów) z wnioskami o interpelacje zgodnie ze statutowym zakresem i celem działania Stowarzyszenia w sprawach dotyczących kwestii prawnych dotyczących działalności Stowarzyszenia

7) Uczestniczenie w legislacyjnych inicjatywach obywatelskich dotyczących celów działalności Stowarzyszenia, oraz działalność opiniodawcza środowiska eksploratorów dotycząca przepisów prawa które dotyczą celów działalności Stowarzyszenia

8) Uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych których przedmiot dotyczy celów działalności Stowarzyszenia – bierne i czynne zgodnie z odpowiednimi przepisami proceduralnymi tych postępowań

9) Udział w Konferencjach Naukowych, Seminariach, Sympozjach o tematyce dotyczącej działalności Stowarzyszenia w kraju i za granicą, oraz ich organizowanie i współorganizowanie

10) Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju formach dyskusji na forach krajowych i międzynarodowych – dotyczących celów działalności Stowarzyszenia

11) Prowadzenie działalności informacyjnej, publicystycznej i naukowej w zakresie celów statutowych

12) Organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w akcjach porządkowania miejsc pamięci narodowej, zaś w szczególności cmentarzy wojennych, terenów obozów zagłady, terenów pobojowisk wojen światowych

13) Organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy historycznej, archeologicznej, technicznej – przydatnej dla członków Stowarzyszenia w działalności statutowej

14) Prowadzenie wywiadów, pozyskiwanie i gromadzenie informacji od mieszkańców terenów związanych z dziejami i historią Polski dla lokalizacji miejsc w których mogą znajdować się zabytki archeologiczne, oraz inne artefakty będące świadectwem dziejów, kultury Polski.

15) Poszukiwanie w archiwach dokumentów w których zawarte są informacje dotyczące miejsc związanych z wydarzeniami historii Polski

16) Organizacja zawodów i pokazów strzeleckich.